Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se použijí pro smluvní vztahy uzavírané pouze v internetovém obchodě magic-outlet.cz, jehož provozovatelem je FACTCOOL Ltd., 72 Great Suffolk street, SE1 0BL London, United Kingdom, company number 08938433

1.2  Kupujícím je spotřebitel dle občanského zákoníku, pokud při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Není-li kupující spotřebitelem, použijí se tyto VOP a ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „kupující“).

1.3 Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito VOP a českým právním řádem. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ostatními souvisejícími předpisy.

2. Vznik smlouvy

2.1 Dodávka zboží se uskuteční pouze na základě objednávky učiněné kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře podle platné nabídky prodávajícího zveřejněné na internetových stránkách prodávajícího magic-outlet.cz. Objednávka se považuje za návrh smlouvy a stává se závaznou, je-li potvrzena prodávajícím.

2.2 Každá objednávka musí obsahovat nejméně tyto podstatné údaje:
a) identifikační údaje kupujícího – jeho jména, příjmení, adresy bydliště, e-mailové adresy, telefonního čísla;
b) identifikaci zboží dle nabídky prodávajícího;
c) požadované množství zboží;
d) cenu;
e) místo dodání, nebude-li místo dodání díla uvedeno, má se za to, že je jím adresa bydliště kupujícího;
f) volbu způsobu dodání včetně souhlasu s náklady na dodání.
Neobsahuje-li objednávka požadované údaje, nepovažuje se za řádnou objednávku a není možné ji tak, jak byla kupujícím odeslána, potvrdit. Prodávající kontaktuje v takovém případě bez zbytečného odkladu telefonicky nebo e-mailem kupujícího za účelem odstranění vad objednávky.

2.3 Objednávka je doručena prodávajícímu prostředky elektronické komunikace. Kupujícímu je během hodiny následující po odeslání objednávky systémem generováno automatické potvrzení objednávky, které slouží pouze jako potvrzení o přijetí objednávky, nikoliv jako potvrzení o dostupnosti všech objednaných položek. Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi. Kupující je oprávněn objednávku odvolat (stornovat) ve lhůtě 24 hodin od jejího odeslání, a to e-mailem na adresu info@magic-outlet.cz. Doručením potvrzení objednávky kupujícímu je mezi stranami uzavřena kupní smlouva (dále také jako „smlouva“).

2.4 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část - a tím také smlouvu - v těchto případech:
a) zboží se již nevyrábí;
b) zboží se již nedodává;
c) zboží je již vyprodáno;
d) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží;
e) existuje jiný relevantní důvod, pro který po prodávajícím nelze spravedlivě požadovat vyžízení a odeslání objednávky. V případě, že tato situace nastane, kontaktuje prodávající bez zbytečného odkladu kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu a objednávka nebyla prodávajícím potvrzena, bude mu tato částka vrácena, a to nejpozději do 30 dnů od oznámení nemožnosti vyřízení objednávky.

3. Dodání zboží

3.1 Zboží se dodává na místo dodání určené kupujícím v objednávce. Kupující může zvolit i jiné místo dodání zboží, než které označil jako svou adresu bydliště. V takovém případě kupující uvede v objednávkovém formuláři toto místo dodání a kontaktní osobu zmocněnou k převzetí zboží v tomto místě. Toto místo se pak považuje i za místo k úhradě kupní ceny, nebude-li uhrazena jinak. Zboží dodáváme pouze na území České Republiky a na území Slovenska!

3.2 Obvyklá lhůta pro dodání zboží činí 6-8 pracovních dnů. U zboží placeného předem na běžný účet (viz odst. 4.2) je dodací lhůta počítána od okamžiku, kdy prodávající přijal platbu (tedy od okamžiku připsání částky za objednané zboží na účet prodávajícího). Pokud by došlo k prodloužení této dodací lhůty z důvodů neovlivnitelných prodávajícím, je prodávající povinen bez zbytečného prodlení oznámit kupujícímu tuto skutečnost.

3.3 Způsoby dodání zboží kupujícímu naleznete v článku Doprava nebo ZDE. V případě nezastižení kupujícího na adrese místa dodání zanechá přepravce oznámení a pokusí se dohodnout (např. telefonicky či jiným vhodným způsobem) s kupujícím jiný termín dodání. Doručuje-li zboží držitel poštovní licence (Česká pošta, s.p.) a není-li kupující v místě dodání zastižen, postupuje se podle pravidel pro doručování stanovených držitelem poštovní licence. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení zboží je kupující povinen prodávajícímu na jeho výzvu uhradit.

3.4 Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího předáním věci k přepravě třetí osobě (držiteli poštovní licence/přepravci).

3.5 Faktury jsou k objednávkám přikládány, veškeré objednávky jsou v systému ukládány po dobu 5ti let, pro vyřízení příp. reklamace bude tedy stačit zaslat smluvní údaje (číslo a datum objednávky a jméno - příp. název firmy - kupujícího).

4. Nevyzvednutí zásilky

4.1 Dovolujeme si Vás upozornit, že veškeré objednávky uzavřenné na našem internetovém obchodě www.magic-outlet.cz jsou závazné. Uzavření Vaši objednávky je právně srovnatené s uzavření závazní kupni smlouvy! Nevyzvednutí zásilky je jednoznačným porušením uzavřené kupní smlouvy a obchodních podmínek, která říkají, že "obchodník dodá" a "zákazník převezmě".

4.2 S platností od 17.10.2012 zavádíme v případě nevyzvednutí tento postup:

4.2.a Odesíláme email na adresu uvedenou v objednávce s výzvou k uhrazení symbolických 89 Kč a to ať už při nevyzvednutí zboží kurýrní službou PPL nebo Českou Poštou. Zároveň si v tomto případě účtujeme smluvní poutu ve výši 20% z  celkové hodnoty objednávky.

4.2.b Nevyzvednuté zboží odložíme na 7 dní, abychom poskytli čas na Vaši reakci.

4.2.c Nedojde-li k Vaši reakci na vzniklou situaci, předáváme celou záležitost právníkům, aby pohledávku plynoucí z porušení kupní smlouvy vymáhali. Zároveň dojde k zablokování Vašeho zákaznického účtu a bude znemožněn další nákup na našem internetovém obchodě Magic-Outlet.cz až do vyřešení celé záležitosti.

4.3 Při objednávce je nutné uvádět pravdivé osobní údaje. V případě lživě uvedeného jména či adresy, na niž bude doručováno zboží, které se posléze vrátí prodejci zpět (týká se také nezaplacení částky na účet prodejce), bude daná osoba vyhledána dle IP adresy a předána úřadům činným v trestním řízení.

5. Cena zboží a platební podmínky

5.1 Cenou zboží je cena uvedená v aktuální nabídce prodávajícího na www.magic-outlet.cz platná ke dni odeslání objednávky kupujícím. Cena se stává závaznou uzavřením smlouvy.

5.2 Úhrada kupní ceny je možná následujícími způsoby:
a) platba na dobírku při vyzvednutí (převzetí) zboží od dopravce 5.3 Platby kupní ceny uskutečňované bezhotovostně se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet prodávajícího. Platby, jejichž provedení je mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno v hotovosti, se považují za provedené okamžikem jejich provedení prodávajícímu nebo osobě zmocněné k tomu prodávajícím

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy dle tohoto ustanovení v případech uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku.

6.2 Kupující je povinen odstoupení od smlouvy učinit vůči prodávajícímu a zboží vrátit na adresu lokálního distribučního centra na adresu prodávajícího Factcool s.r.o., P.O. BOX 2, DEPO Brno, 600 10, Česká republika nebo na e-mailové adrese info@magic-outlet.cz, a doručit je ve lhůtě uvedené v čl. 5.1. těchto VOP prodávajícímu. V písemném oznámení o odstoupení od smlouvy je kupující povinen uvést údaje jednoznačně identifikující příslušnou smlouvu, nejlépe číslo a den objednávky, datum převzetí zboží a číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny.

6.3 Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 a 5.2 těchto VOP, je povinen prodávajícímu vrátit vše, co mu bylo plněno. Není-li to již možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo bylo zboží opotřebováno kupujícím nejednajícím v dobré víře či kupujícím zneužívajícím právo na odstoupení od smlouvy), musí kupující poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako hodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Prodávající je oprávněn uplatnit u kupujícího náhradu toho, co již nemůže být vydáno, a započíst svůj nárok oproti nároku na vrácení kupní ceny. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou újmu prokázat. Prodávající má rovněž právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající vrátí spotřebiteli již poskytnuté finanční plnění nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

6.4 Pokud kupující za zboží objednané v určité ceně obdrží jako odměnu i další zboží za zvýhodněnou cenu (případně symbolickou cenu či jako dárek), týká se odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 těchto VOP i zboží dodaného za zvýhodněnou cenu. Prodávající je tedy v takovém případě povinen vrátit veškeré zboží dodané v rámci příslušné smlouvy.

6.5 Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

7. Odpovědnost za vady, reklamace

7.1 Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí příslušnými právními předpisy v platném znění. Pokud není uvedeno jinak, je poskytována záruka na zboží v zákonné délce trvání 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

7.2 Kupující je povinen si dodané zboží při převzetí důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nemusí být brán zřetel. Převzetím zboží se rozumí jeho převzetí od prodávajícího, držitele poštovní licence či smluvního přepravce. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem dodacího (přepravního) listu či jiného příslušného dokumentu. Svým podpisem zároveň stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku. Má-li zboží jakékoli zjevné vady v okamžiku převzetí nebo nesouhlasí-li druh zboží nebo jeho množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě či jiném příslušném dokumentu. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou se uplatňuje způsobem uvedeným v odstavci 6.3. těchto VOP.

7.3 Reklamaci lze uplatnit vůči prodávajícímu:
a) poštou na adresu lokálního distribučního centra prodávajícího Factcool s.r.o., P.O. BOX 2, DEPO Brno, 600 10, Česká republika nebo
b) e-mailem na adrese info@magic-outlet.cz.
Kupující je povinen při reklamaci jednoznačně identifikovat příslušnou kupní smlouvu (nejlépe uvést: číslo a den objednávky, datum převzetí zboží) a dále uvést stručný popis vad, nejlépe s fotodokumentací. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy uplatnění reklamace došlo prodávajícímu. Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace telefonicky, e-mailem nebo poštou ve lhůtě pro vyřízení reklamace.

7.4 Prodávající neodpovídá za vady způsobené zejména:
a) nesprávným užíváním či skladováním zboží;
b) neodborným zásahem do zboží nebo zanedbáním nezbytné údržby zboží, mechanickým nebo chemickým poškozením;
c) nedodržením předepsaných nebo obvyklých způsobů užívání včetně nadměrného zatěžování a užívání v rozporu s technologickými či jinými podmínkami užívání zboží předanými společně se zbožím.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Kupující uděluje odesláním objednávky prodávajícímu souhlas se zpracováním všech jím vyplněných osobních a jiných údajů v objednávce (dále jen „osobní údaje“).
Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám internetového obchodu magic-outlet.cz, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu nebo SMS zpráv).
Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Kupující bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

8.2 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího poskytnuté prodávajícímu bude považovat za důvěrné a použije je pouze ke splnění smlouvy uzavřené s kupujícím a k dalším účelům uvedeným v předchozím odstavci. Prodávající nebude předávat osobní údaje kupujícího žádné třetí osobě s výjimkou situací, kdy je předání osobních údajů třetí osobě nezbytné v souvislosti s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

8.3 Kupující má právo na kontrolu a přístup ke svým osobním údajům, a to po zadání hesla v rámci svého uživatelského účtu, případně jinými způsoby stanovenými zákonem. Kupující má právo měnit a aktualizovat své osobní údaje, a to po zadání hesla v rámci svého uživatelského účtu. Pokud o to kupující písemně požádá, prodávající ukončí zpracovávání osobních údajů kupujícího a tyto osobní údaje zlikviduje.